فرم سوابق گذرنامه برای سفر به حوزه شنگن 

 

شرکت خدمات مسافرتی :

نام تور :

کارمند ثبت نام کننده :

 

 

 

 

مشخصات مسافر

 

اینجانب...............فرزند.............به شماره شناسنامه .................. بدینوسیله اعلام مینمایم که :

1- به جز گذرنامه فعلی هیچ گذرنامه دیگری ( باطل شده ومفقود شده و ... ) ندارم .

2- تا به حال از هیچیک از سفارتهای عضو پیمان شنگن مردود نگردیده ام .

 

 

 

                                                                                 امضا و اثر انگشت

 

                                                                                         تاریخ